Изложения

Онлайн изложения

Вече има потребителско име/парола за Компютърни науки и комуникации?
Логин

Нужно е потребителско име/парола?
Отиди към регистрация

Регистрация и вход се изисква за да се представят обкети онлайн и да проверите състоянието на текущите изложения.

 

Указания за автора

 

ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).

Toshkov Angel, Burgas Free Univercity, angel@bfu.bg

Minchev Dimitar, Burgas Free Univercity, mitko@bfu.bg

Binev Dimitar Burgas Free Univercity, binev@bfu.bg

Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.

 

Abstract: На английски език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

Keywords: На английски език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

 

 ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).

Ангел Тошков, Бургаски свободен университет, angel@bfu.bg

Димитър Минчев, Бургаски свободен университет, mitko@bfu.bg

Димитър Бинев, Бургаски свободен университет, binev@bfu.bg

Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.

 

Абстракт: На български език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

Ключови думи: На български език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

 

Общи технически изисквания за оформление

Докладът, написан в MS Word, формат .doc, се депозира в електронното списание. Формат на страницата: А4. Отстояния от всички страни на страницата: 2,5 см. (Margins). Текстът се набира с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен двустранно (justified), междуредово разстояние e 1,0pt. Минималният обем на текста е 4 страници, форматирани по изискванията, посочени по-долу. Страниците не се номерират.

Основен текст на доклада

Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0 pt. Mежду абзаците не се оставя допълнително разстояние. В началото на абзац не се оставя табулация или празно място.

Формули - Times New Roman, 12 pt, italic. Формулите се номерират последователно, отдясно на израза в кръгли скоби.

Фигури - Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано. Фигурите се номерират  последователно (Фиг.1, Фиг.2 и т.н) като текста се поставя под картинката, заедно с номера на фигурата се изписва кратко описание какво се съдържа на изображението.

Таблици - Набират се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt. Таблиците се номерират  последователно (Табл.1, Табл.2 и т.н) като текста се поставя под таблицата, заедно с номера и се изписва кратко описание какво се съдържа в нея.

Бележки под линия - (footnote) разполагат се под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, двустранно подравнени (justified).

Описанието на литературните източници започва с думата „References разположена на самостоятелен ред. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0 pt. Използваните литературни източници се номерират по реда на тяхната поява в текста с арабски цифри заградени с квадратни скоби. Следват примери за оформление на литературата: Формат за литературата стандарт ABNT.

References

 [1] TOSHKOV, A., MINCHEV, D., BINEV D.. Internet-based system for e-journals, based on the Open journal system. ICERI2011, Valencia, Dec. 2011, ISBN 978-84-615-3324-4.

 [2] Тошков, А., Минчев, Д., Бинев, Д.. Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет. Компютърни науки и комуникации, България, Dec. 2012. Налични в: http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/25. Достъп до данните: 16 Jan. 2013.

_______________________________________________________________________

Бележка на редакторите: Доклади, които не са оформени според техническите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани.

 

 

Списък на подадените публикации

Като част от процеса на подаване, от авторите се изисква да се провери спазването на представянето им с всички от следните обекти и становища могат да бъдат върнати на авторите, които не се придържат към тези насоки.

  1. Декларирам, че тази статия не е била публикувана или предоставяня за публикуване в други списания или форуми.
  2. Представеният материал е във формат OpenOffice, Microsoft Word или RTF   и са изпълнени Техническите изисквания към документа.
  3. Запознат/а съм с изискванията и съм подготвил/а статията съгласно политиката за рецензиране на списанието.
  4. Съгласен съм с условията за Авторските права.
 

Авторски права

Авторски права

Авторите, които публикуват в това издание се съгласяват със следните условия:

  1. Авторите запазват авторските права и предоставят на списанието правото на първата публикация с едновременно лицензирана работа при условията на Creative Commons Attribution License, който позволява на другите да споделят работата с потвърждение на авторството на работата и първоначално публикуване в това издание. 
  2. Авторите са в състояние да влизат в отделни, допълнителни договорни отношения за неизключителна дистрибуция на публикуваната версия на работата подадена в това издание (например, да се качи на институционално хранилище или да се публикува в книга), при условие, че цитират първоначалното публикуване в това издание.
  3. На авторите е разрешено и се насърчават да публикуват работата си онлайн (напр., в институциите хранилища или др.) преди и по време на процеса на подаване, тъй като това може да доведе до продуктивен обмен, както и до по-ранно и по-голямо цитиране на публикуваните работи (Вижте The Effect of Open Access).